Adres Redakcji: Instytut Matematyki UW, ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa, tel. 22 55-44-54-02

Numery archiwalne (od 1986 r.) można nabyć w Redakcji osobiście lub listownie.

Firmy Dystrybuujące Deltę

Fran-Press: www.franpress.pl, infolinia 801-679-466.
Garmond Press: www.garmondpress.pl
Kolporter: www.kolporter.com.pl
Pol-Perfect: www.polperfect.com.pl
RUCH S.A.: www.ruch.com.pl, infolinia 804-200-600,

WARUNKI PRENUMERATY W RUCH-u

Cena prenumeraty w 2011 roku wynosi 4 zł za egzemplarz.
1. Prenumerata krajowa:
wpłaty przyjmują Regiony Sprzedaży RUCH własciwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania prenumeraty: do 5 każdego miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

2. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę:
informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH SA, Pion Kolportażu, Zespół ds. Obrotu Zagranicznego, 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33; tel. 22-53-28-823 (prenumerata płatna w walucie obcej), -816, -819 (prenumerata płatna w PLN w kasie Zespołu lub na konto w banku
PEKAO SA IV O/Warszawa 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494), fax 22-53-28-734, infolinia 800-1200-29.
Płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express) przez www.ruch.pol.pl

3. Prenumerata opłacana za granicą:
przelewem na nasze konto SWIFT banku: PKOPPLPWXXX;
w USD: PEKAO SA IV O/W-wa IBAN PL54 1240 1053 1787 0000 0443 0508;
w EUR: PEKAO SA IV O/W-wa IBAN PL46 1240 1053 1978 0000 0443 0511;
kserokopię polecenia przelewu z podaniem adresu i tytułu prosimy przesłać faksem pod numer +48-22-53-28-731. Płatność kartą kredytową - jak w p. 2.